Dla uczniów

Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu


Szkolny Kodeks Ucznia stanowi zbiór praw i obowiązków każdego z Was.

 • Wszyscy pragniemy mieć dobrą Szkołę, która uczy, jak należy mądrze żyć. Zależy to przede wszystkim od rozmiaru wysiłków wszystkich uczniów i nauczycieli oraz zgodnego współdziałania między nimi. Temu celowi służyć powinna rzetelna realizacja postanowień Szkolnego Kodeksu Ucznia przez wszystkich uczniów i pracowników Szkoły.
 • Jesteście członkami wielkiej społeczności uczniowskiej. Od Was ? uczniów ? społeczeństwo oczekuje postawy wyrażającej się rzetelnym i odpowiedzialnym spełnianiem obowiązków.
 • Chcemy, aby dobra praca, uczciwość, godność własna, szacunek dla godności innych charakteryzowały wszystkich uczniów, by każdy z Was stawiał sobie coraz ambitniejsze cele i coraz wyższe wymagania, by twórczo, samodzielnie i wytrwale je realizował.
 • Oczekujemy od Was wysokiej kultury postępowania we wszystkich sytuacjach, okazywania szacunku rodzicom i nauczycielom, przyczyniania się do tworzenia serdecznej atmosfery w domu rodzinnym, upowszechniania i wzbogacania dobrych zwyczajów w życiu codziennym.
 • Pragniemy, by nasza Szkoła była miejscem, w którym w pełni ujawniają się wszystkie Wasze cenne inicjatywy, realizują potrzeby samodzielności i aktywności, sprawdzają umiejętności zespołowego działania, aby okres pobytu w Szkole w pełni przygotował Was do realizacji zadań i obowiązków ludzi dorosłych.


Życzymy każdemu z Was jak najwięcej zadowolenia z wykonywania zawartych w Kodeksie postanowień oraz twórczego ich wzbogacania.
 

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu 

PRAWA UCZNIA


Uczeń ma prawo:

 1. Do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej;
 2. Zgłaszać władzom Szkoły, nauczycielom, przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowanym o sposobie ich załatwienia;
 3. Rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;
 4. Znać program nauczania na dany rok szkolny dla swojej klasy;
 5. Zwracać się do nauczycieli (w czasie lub po zakończonych zajęciach) z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych;
 6. Do pomocy w nauce w postaci zajęć wyrównawczych, indywidualizacji pracy podczas zajęć lekcyjnych oraz pomocy koleżeńskiej;
 7. Znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i korzystania z zawartych w nim praw;
 8. Uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce, w terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału;
 9. Znać, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisemnego sprawdzianu wiadomości [1] - sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia, nie więcej niż trzy razy w tygodniu, przy czym planowane sprawdziany muszą być odnotowane stosownym wpisem wykonanym ołówkiem w dzienniku lekcyjnym (w okresie miesięcznym poprzedzającym konferencję klasyfikacyjną istnieje możliwość przeprowadzenia do pięciu sprawdzianów w tygodniu);
 10. Znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów;
 11. Do bycia nieprzygotowanym z danego przedmiotu w okresie półrocza bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w ilości proporcjonalnej do liczby godzin lekcyjnych z danego przedmiotu przypadających w okresie jednego tygodnia;
 12. Wykorzystywać w pełni na wypoczynek przerwy międzysekcyjne (za wyjątkiem osób pełniących dyżur oraz uczniów wypełniających polecenia nauczyciela);
 13. Dokonywać wyboru kół zainteresowań i innych form zajęć pozalekcyjnych, odbywać je w pomieszczeniach szkolnych korzystając ze sprzętów i pomocy naukowych i księgozbioru biblioteki jakim dysponuje Szkoła;
 14. Należeć do organizacji szkolnych działających w środowisku szkolnym, wykonywać powierzone przez nie funkcje i zadana, wybierać i być wybieranym do samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego;
 15. Korzystać z księgozbioru biblioteki szkolnej (zgodnie z regulaminem biblioteki) jak i również z czytelni multimedialnej (zgodnie z regulaminem czytelni);
 16. uczestniczyć w zajęciach placówek wychowania pozaszkolnego, korzystać z działalności instytucji kulturalno-oświatowych;
 17. Brać udział (indywidualnie lub zespołowo) w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup wiekowych;
 18. Korzystać zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje szkoła;
 19. Korzystać z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
 20. Mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć, wolności sumienia, wolności wyznania i udziału w lekcjach religii zgodnie z decyzją rodziców;
 21. do nienaruszalności cielesnej;
 22. do podmiotowego traktowania;
 23. swobody wyrażania myśli i przekonań pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych osób;
 24. do rozstrzygania przez Dyrekcję szkoły konfliktu pomiędzy uczniem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły;
 25. do właściwych warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 26. zwracać się do wychowawcy klasy, pedagoga oraz psychologa szkolnego, Dyrekcji szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwać od nich pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA


Uczeń ma obowiązek:

 1. szanować symbole narodowe i szkolne;
 2. dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje;
 3. szanować mienie szkolne, prywatne i publiczne;
 4. ponosić odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
 5. systematycznie i aktywnie pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;
 6. być systematycznie przygotowanym z materiału zaprezentowanego i utrwalonego podczas dwóch ostatnich tygodni, tak by móc przystąpić do krótkiej, niezapowiedzianej przez nauczyciela kartkówki [2];
 7. zgłaszać na początku każdej lekcji chęć skorzystania z prawa do bycia w danym dniu nieprzygotowanym, zanim nauczyciel przystąpi do kontrolnego odpytywania uczniów czy też sprawdzania zadania domowego;
 8. przychodzić punktualnie na zajęcia lekcyjne i uczestniczyć w nich zgodnie z planem lekcji ustalonym przez Dyrekcję Szkoły;
 9. przebywać na terenie szkoły bez możliwości jej samodzielnego opuszczenia przed zakończeniem zajęć wyszczególnionych w planie lekcji;
 10. zmieniać obuwie w szatni Szkoły;
 11. współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed Szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej;
 12. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, Dyrekcji oraz pracownikom Szkoły;
 13. wykonywać polecenia Dyrekcji oraz nauczycieli własnej Szkoły;
 14. przestrzegać wszelkich regulaminów obowiązujących na terenie Szkoły takich jak: regulamin sali gimnastycznej, regulamin boisk sportowych, regulamin pracowni internetowej, regulamin ICIM, regulamin biblioteki szkolnej, regulamin szkolnego studia nagrań, regulamin klienta sklepiku szkolnego, regulamin SU, regulamin dyżuru, regulamin użytkownika szatni szkolnej, regulamin użytkownika toalety szkolnej oraz regulaminu organizacji i przebiegu dyskoteki szkolnej;
 15. wywiązywać się z zadań dyżurnego szkolnego oraz dyżurnego klasowego;
 16. pomagać kolegom w nauce, a w szczególności tym, którzy mają trudności z przyczyn od nich niezależnych;
 17. współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z działalności organizacji uczniowskich, Samorządu Uczniowskiego, potrzeb środowiska;
 18. przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Szkoły;
 19. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności i agresji;
 20. prezentować postawę tolerancyjną wobec osób o innym światopoglądzie, innej przynależności religijnej i innym kolorze skóry;
 21. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów takich jak: palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych;
 22. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru;
 23. przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych przez inne władze państwowe;
 24. zaniechać wnoszenia na teren Szkoły niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów i substancji takich jak: zapalniczki i zapałki, scyzoryki, noże i inne ostre przedmioty, broń palna, gazy bojowe i ćwiczebne, paralizatory, substancje żrące;
 25. kategorycznie przestrzegać zakazu posiadania włączonego telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych;
 26. zaniechać wnoszenia i wprowadzania na teren szkoły zwierząt domowych i hodowlanych.

 

UCZNIOWSCY PRZEDSTAWICIELE


Współgospodarzami szkoły, przedstawicielami i rzecznikami uczniów są członkowie Samorządu Uczniowskiego, którzy:

 1. współdziałają z władzami Szkoły i nauczycielami w realizacji swoich planów;
 2. pośredniczą z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów w rozwiązywaniu trudności napotkanych przez poszczególnych uczniów;
 3. dbają o rzetelną realizację ustaleń Szkolnego Kodeksu Ucznia.

 

WYRÓŻNIENIA

 

 1. Uczeń może być wyróżniany i nagradzany za:
  • rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami, wzorową frekwencję i postawę,
  • osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi lokatami w konkursach i olimpiadach,
  • wybitne osiągnięcia sportowe,
  • aktywną pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska lub innych osób,
  • zapobieganie konfliktom pomiędzy rówieśnikami,
  • wysoką kulturę osobistą i zdyscyplinowanie,
  • wykonanie prac zleconych przez nauczyciela jako zadania dodatkowe,
  • przyczynienie się do wzbogacenia wyposażenia i estetyki klas i innych pomieszczeń w szkole,
  • godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 2. Wyróżnień i nagród udziela się w formie:
  • pochwały udzielonej przez wychowawcę na forum klasy,
  • pochwały udzielonej przez nauczyciela lub Dyrektora podczas apelu,
  • dyplomu,
  • nagrody rzeczowej,
  • dyplomu uznania dla rodziców,
  • wniosku autorstwa nauczyciela lub Dyrektora wobec wychowawcy o podwyższenie oceny z zachowania dla ucznia,
  • stosownej ilości punktów dodatnich przyznanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania odnotowanych w indywidualnych arkuszach zachowania, a tym samym podwyższenia oceny z zachowania,
  • wzorowej oceny z zachowania zgodnie z punktacją zawartą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
  • prezentacji sylwetki i osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły,
  • notatki na świadectwie szkolnym zawierającej szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych.
 3. Wyróżnienia i nagrody przyznawane są na wniosek:
  • wychowawcy klasy,
  • każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
  • Dyrektora szkoły,
  • innych pracowników szkoły,
  • samorządu klasowego,
  • Samorządu Uczniowskiego,
  • rodziców,
  • osób prywatnych,
  • przedstawicieli organizacji i instytucji pozaszkolnych.

 

KARY

 

 1. Uczeń będzie karany za:
 2. stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych,
 3. umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych,
 4. posiadanie i używanie niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów i substancji takich jak: zapalniczki i zapałki, scyzoryki, noże i inne ostre przedmioty, broń palna, gazy bojowe i ćwiczebne, paralizatory, substancje żrące,
 5. palenie papierosów, picie alkoholu i zażywanie narkotyków oraz substancji psychoaktywnych,
 6. posiadanie, dystrybucję i handel ww. substancjami,
 7. dewastowanie mienia prywatnego, szkolnego i publicznego,
 8. kradzież mienia prywatnego, szkolnego i publicznego,
 9. konflikt z prawem rejestrowany przez Policję lub Straż Miejską,
 10. brak obuwia zmiennego,
 11. wymuszenia, rozboje, zastraszanie innych osób, poniżanie, podżeganie do bójek,
 12. demoralizowanie innych uczniów, namawianie do negatywnych zachowań,
 13. nie respektowanie zarządzeń obowiązujących w Szkole,
 14. lekceważenie i arogancki stosunek do nauczycieli, Dyrekcji oraz innych pracowników Szkoły,
 15. nieokazywanie należytego szacunku nauczycielom, wychowawcom, Dyrekcji oraz pracownikom Szkoły,
 16. niewykonywanie poleceń nauczycieli,
 17. niewypełnienie obowiązku dyżurnego szkolnego i klasowego,
 18. uniemożliwianie lub utrudnianie nauczycielowi prowadzenie lekcji i utrudnianie zdobywania wiedzy pozostałym uczniom,
 19. wulgarne zachowanie,
 20. kłamstwo, oszustwo i oszczerstwo,
 21. spóźnienia i wagary,
 22. posiadanie przy sobie włączonego telefonu komórkowego podczas zajęć, korzystanie z telefonu komórkowego podczas lekcji,
 23. wprowadzanie i wnoszenie na teren szkoły zwierząt domowych i hodowlanych,
 24. brak poszanowania dla symboli narodowych i religijnych,
 25. prezentowanie postaw rasistowskich, brak tolerancji dla osób o innym światopoglądzie i przynależności religijnej.

 

 1. Kara może być nałożona w formie:
 2. stosownej ilości punktów ujemnych przyznanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania odnotowanych w indywidualnych arkuszach zachowania, a tym samym obniżenia oceny z zachowania,
 3. upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę na forum klasy,
 4. upomnienia lub nagany udzielonej przez Dyrektora Szkoły,
 5. upomnienia lub nagany udzielonej przez Dyrektora Szkoły publicznie podczas apelu,
 6. wezwania rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły,
 7. pisemnego powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o jego nagannym zachowaniu,
 8. czasowego pozbawienia ucznia prawa do udziału w imprezach i zajęciach organizowanych przez Szkołę i na terenie Szkoły (np. dyskoteki, wycieczki, wyjścia, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne),
 9. czasowego pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania Szkoły na zewnątrz (np. udział w konkursach, zawodach sportowych),
 10. odebrania prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie Szkoły,
 11. powiadomienia przez pedagoga szkolnego Policji, Straży Miejskiej, Sądu Rodzinnego, kuratora sądowego,
 12. konieczności naprawy wyrządzonej szkody i pokrycia wszelkich strat materialnych,
 13. dodatkowych prac na rzecz Szkoły.

 

 1. Kary mogą być nakładane na wniosek:
 2. wychowawcy klasy,
 3. każdego nauczyciela zatrudnionego w Szkole,
 4. Dyrektora Szkoły,
 5. innych pracowników Szkoły,
 6. samorządu klasowego,
 7. Samorządu Uczniowskiego,
 8. rodziców,
 9. osób prywatnych,
 10. przedstawicieli organizacji i instytucji pozaszkolnych.


Za rażące nieprzestrzeganie Szkolnego Kodeksu Ucznia oraz wysoce demoralizujący wpływ na kolegów uczeń może być: przeniesiony do równoległej klasy w swojej szkole, przeniesiony do innej szkoły (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ucznia).
Kary wymienione w punkcie 4 stosowane są na wniosek wychowawcy na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Postanowienia Szkolnego Kodeksu Ucznia określające prawa i powinności każdego ucznia obowiązują całą społeczność szkolną. Szkolny Kodeks Ucznia został opracowany wspólnie przez nauczycieli i Dyrekcję SP15 oraz zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr15 w Przemyślu.


[1] Przez sprawdzian wiadomości rozumie się pisemną formę testującą stopień przyswojenia pewnej, ściśle określonej przez nauczyciela partii materiału. [2] Przez kartkówkę rozumie się krótką (maksymalnie 15 minut), niezapowiedzianą formę testującą stopień przyswojenia przez uczniów bieżąco omawianego materiału. Wkrótce wiecej na ten temat ... Anna Gala

Opublikował(a): Site Sheriff Data publikacji: 05-11-2023 19:44 Modyfikował(a): Site Sheriff Data modyfikacji: 05-11-2023 19:44

Na skróty