Szkoła promująca zdrowie

Działalność w zakresie zdrowia jest bardzo ważnym elementem edukacji w naszej szkole, mającym na celu kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Spośród szeregu inicjatyw należałoby wymienić takie, jak: dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone nieodpłatnie także w dni wolne od pracy, Festyny Rodzinne, uświadomienie prawidłowego odżywianie się a także zasad zbilansowanej diety, edukacja w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Szkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego, Zielone Szkoły, wycieczki, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, rajdy piesze, rowerowe, wprowadzenie nowych dyscyplin sportowych, np. korfball, intercrosse.

Wymienione działania podejmowane są przez wszystkich nauczycieli, a kierowane są do wszystkich uczniów szkoły, rodziców i środowiska lokalnego.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia przyjaznego środowiska.

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: "Szkoła Promująca Zdrowie", zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wojnarowskiej.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ - utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół.

W dniu 23 listopada 2009 podpisano Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

W treści Porozumienia zapisano m.in.:

- zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, upowszechnianie idei sieci szkół promujących zdrowie i wynikających z niej działań na poziomie lokalnym;

- prowadzenie systemu certyfikacji szkół i placówek będących w sieci szkół promujących zdrowie;

- umożliwienie prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

 

 

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

* pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie;

* zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań;

* prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności;

* tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników; zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej;

* tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Opublikował(a): Site Sheriff Data publikacji: 05-11-2023 19:28 Modyfikował(a): Site Sheriff Data modyfikacji: 05-11-2023 19:29

Na skróty